کتاب دانش فنی تخصصی- دوازدهم کامپیوتر – پودمان 4

پودمان چهارم کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم کامپیوتر با عنوان « تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی» درباره شبکه‌های مجازی، ابزارها، تهدیدها و فرصت‌ها و … است. این پودمان به دو بخش تقسیم می‌شود و هر کدام زیر مجموعه‌های خاص خود را دارد. 

1- تحلیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

  • چیستی فضای مجازی و ویژگی‌های آن
  • اینترنت و اینترنت اشیا
  • انواع وب ، ویژگی‌ها و کاربرد آن‌ها
  • چیستی شبکه‌های اجتماعی و انواع آن‌ها
  • مزایا ، معایب و کارکرد شبکه‌های اجتماعی
  • فرهنگ فضای مجازی
  • آداب حضور در شبکه‌های اجتماعی
  • فرصت‌ها ، آسیب‌ها ، تهدید‌ها و چالش‌های فضای مجازی
  • امنیت در کار و کسب و کار الکترونیکی

2- کاربرد شبکه‌های اجتماعی در کار و کسب

  • راهبرد محتوایی در شبکه‌های اجتماعی
  • تولید محتوای مناسب در شبکه‌های اجتماعی
  • ارائه در شبکه‌های مجازی
  • سنجش عملکرد محتوا در شبکه‌های اجتماعی
  • بازاریابی شبکه های اجتماعی
  • تعامل با مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی

 

دانلود پودمان چهارم کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم کامپیوتر